Homepage Menu
ร่วมงานกับเรา
บริษัท ZEN Corporation Group ผู้เปิดดำเนินการธุรกิจร้านอาหารภายใต้แบรนด์อันดับหนึ่งของเมืองไทยทั้ง ZEN, ZEN SUSHI & SAKE, AKA, ON THE TABLE, ZEN CUCINA, TETSU, DONBURI และ GYU GRILL มีการเติบโตและขยายสาขาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 20 ปี ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและความเป็นมืออาชีพ ผู้เชี่ยวชาญด้านร้านอาหารที่มีคุณภาพ เราประสบความสำเร็จจนก้าวขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำในประเทศ และกำลังพัฒนาธุรกิจสู่ต่างประเทศ มาร่วมเป็นหนึ่งในครอบครัว ZEN Corprtion Group เราพร้อมมอบโอกาสที่หลากหลาย ท้าทายและผลตอบแทนที่คุ้มค่า หากท่านมองหาความก้าวหน้า ขอเชิญร่วมเป็นทีมงานกับเรา
DATE
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 08.30 - 18.00 น.
PHONE
02-019500
FAX
0-2318-8480
EMAIL
recruitment@zengroup.co.th
เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน
1 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบ

1. งานบริการอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร เช่น การทำนัดหมาย การรับโทรศัพท์ ดูแลงานเอกสารเสนอผู้บริหารลงนาม
2. ดูแลและเบิกจ่าย วงเงินสดย่อยหมุนเวียนภายในสำนักงาน พร้อมจัดทำรายงานสรุปการเบิกจ่ายเงินสดย่อย
3. จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการขออนุมัติใช้ การแจ้งเปลี่ยนแปลง การยกเลิกใช้ เครื่องบันทึกเงินสด (POSS) ให้กับทุกสาขา
4. ดูแล ควบคุม และ ขอเปิดใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของพนักงาน และผู้บริหาร
5. ดูแลงานบริการด้านการเดินทางให้กับผู้บริหาร เช่น จองที่พัก และ ตั๋วเครื่องบิน
6. ติดต่อ และ ติดตามงานกับฝ่ายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
7. ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับผู้บังคับบัญชาตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเบื้องต้น

1. เพศหญิง อายุ 22 – 28 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์เป็นเลขานุการในฝ่ายบริหารไม่น้อยกว่า 3 ปี
4. มีความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษ อ่านเขียน พูดได้ดี

ผู้จัดการสำนักงาน
1 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานเขต , กระทรวงพาณิชย์ , กรมสรรพากร และ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานเอกชน ศูนย์การค้าต่างๆ ในการอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับบริษัท
3. ประสานงาน และ นัดหมาย การจัดประชุมคณะผู้บริหาร รวมถึงการทำรายงานบันทึกการประชุม
4. ประสานงานหน้าสาขาในเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับสำนักงาน หรือหน่วยงานต่างๆภายในบริษัท
5. บริหารจัดการงานด้านเอกสาร งานบริการ และ งานสนับสนุนอำนวยความสะดวกให้กับทุกฝ่าย ทั้งหมดภายในสำนักงาน
6. ดูแล และ จัดเก็บ งานเอกสารสำคัญต่างๆของบริษัท
7. ดูแลจัดการทรัพย์สินภายในบริษัท รับแจ้งเหตุเกี่ยวกับความเสียหายต่อทรัพย์สินและบุคคลภายนอก รวมถึงติดต่อกับบริษัทประกันภัย
8. กำกับดูแลพนักงานฝ่ายบริการกลาง แก้ปัญหา ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ การให้บริการและงานธุรการ รวมถึงประสานงานต่างๆกับหน่วยงานต่างๆ
9. ควบคุมดูแลงบประมาณด้านงานบริการสำนักงาน

คุณสมบัติเบื้องต้น

1. เพศชาย อายุ 30 – 38 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 2-3 ปี

ผู้จัดการโครงการ
2 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบ

1. รับผิดชอบในส่วนของการวางแผน การดำเนินการ จัดการ เวลา ราคา และคุณภาพของงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสัญญาก่อนนำเสนอผู้บริหาร
2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเบื้องต้น

1. เพศชาย
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 5ปี

Training (R&D)
1 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบ

1. Support new product and food trend research
2. Ensure execution standards of high volume menu items
3. Execute product presentations and samplings
4. Refine and improve existing menu item recipes and processes
5. Support food cost analysis of new menu items
6. Support test product rollout training, quality control, and measurement
7. Work with Purchasing on forecasting and testing
8. Support the training and development of Chef’s and Managers in our test/training location

คุณสมบัติเบื้องต้น

1. เพศชาย - หญิง อายุ 24 – 30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 2- 3ปี

Compliance Officer
1 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบ

ตรวจสอบร่างสัญญา เอกสารสำคัญต่างๆ และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนดขึ้น พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านกฎหมายแก่บุคคลต่างๆ เจรจาต่อรอง ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่างๆ ให้ยุติและส่งผลเป็นประโยชน์แก่บริษัท รวมถึงวางแผนการตรวจสอบระบบการทำงานของฝ่ายต่างๆ พร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ ขอบเขต และแนวทางในการตรวจสอบภายใน ตลอดจนควบคุมดูแลงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

คุณสมบัติเบื้องต้น

1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป นิติศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องมีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย
3. มีประสบการณ์ในด้านกฎหมายหรือ ด้านตรวจสอบภายใน 1-3 ปี

เจ้าหน้าที่รับสินค้า
1 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบ

ดำเนินการตรวจสอบเอกสารในการรับสินค้าจากแผนกต่างๆในบริษัท จัดทำรายละเอียด ลงข้อมูลให้ถูกต้อง

คุณสมบัติเบื้องต้น

1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ในการตรวจเอกสารรับสินค้า ทำรายงาน ลงข้อมูล ระบบ Navision จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานบัญชี AP
3 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบ

รับผิดชอบบัญชีเจ้าหนี้ บันทึกข้อมูลเจ้าหนี้การค้า พร้อมทั้งรับวางบิลจากลูกค้า จ่ายเช็คให้ลูกค้า ตรวจสอบความถูกต้อง

คุณสมบัติเบื้องต้น

1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
3. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
1 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน
2. จัดทำบันทึกคุณภาพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2008 GMP HACCP
3. ตรวจสอบกระบวนการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2008 GMP HACCP
4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

คุณสมบัติเบื้องต้น

1. เพศชาย - หญิง อายุ 23-30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในสายงาน อย่างน้อย 1-3 ปี
4. มีความขยัน อดทน ละเอียด รอบคอบ ทำงานภายใต้ความกดดันได้
5. สามารถปฏิบัตินอกสถานที่ทั้งกรุงเทพฯและต่างจังหวัดได้
6. ผ่อนการอบรมหรือมีความรู้ด้านระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 GMP HACCP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล
1 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบ

1. จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเสนอให้ผู้บริหาร
2. รับผิดชอบจัดทำรายงานผลการดำเนินการของกลุ่มธุรกิจขององค์กร
3. จัดการฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนกับระบบข้อมูลธุรกิจองค์กร
4. ติดตาม รวบรวม ผลการปฏิบัติงานนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
5. จัดทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน

คุณสมบัติเบื้องต้น

1. เพศชาย - หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ,วิทยาการจัดการ,วิทยาศาสตร์,สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทำงานด้านการวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ อย่างน้อย 2 - 3 ปี
4. มีประสบการณ์จำทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
5. มีความรู้ความเข้าใจในระบบ ISO:9001 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้คล่อง
7. มีความกระตือรือร้น ขยัน และอดทนต่อสภาวะการกดดันได้ดี

Graphic Design – OTT
1 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบ

Create Design กราฟฟิก สื่อโฆษณาของบริษัท

คุณสมบัติเบื้องต้น

1. เพศชาย - หญิง อายุ 23-25 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1-2 ปี
4. สามารถใช้โปรแกรม illustrator และ photoshop อย่างชำนาญ
5. มีความคิดสร้างสรรค์ และเข้าใจการตลาดเบื้องต้น

CRM Supervisor
1 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบ

1. บริหารและดำเนินงานในแผนก CRM ให้กับบริษัทธุรกิจในเครือทั้งหมด
2. ดูแลรับผิดชอบการทำ Report ของลูกค้าสมาชิกและข้อมูลการใช้จ่ายลูกค้า
3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับัญชา

คุณสมบัติเบื้องต้น

1. เพศชาย – หญิง อายุ 25 – 30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2-3 ปี
4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
5. มีความรู้และประสบการณ์ในการดูแลและใช้งานระบบฐานข้อมูลของลูกค้า
6. มีใจรักการบริการและมนุษสัมพันธ์ดี
7. มีความรอบคอบ ละเอียดถี่ถ้วนและมีความคิดสร้างสรรค์